Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

HIKE, BIKE, PADDLE, TRAVEL, RUN, RUM, z.s.

IČ: 09191763

se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 500, 382 78, Lipno nad Vltavou

spisová značka L 8580 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.eshop.svetbehu.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Vstupenka: Doklad (cenina) vydaná firmou HIKE, BIKE, PADDLE, TRAVEL, RUN, RUM, z.s. se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 500, 382 78, Lipno nad Vltavou, IČ 09191763, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

Zákazník je povinen zkontrolovat údaje na Vstupence neprodleně přijmutí Vstupenky. Přijmutím vstupenek e-mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich dodání nejpozději do 3 pracovních dnů elektronickou poštou (email) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek Webového portálu není předmětem reklamace.

Koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek spolku HIKE, BIKE, PADDLE, TRAVEL, RUN, RUM, z.s. se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 500, 382 78, Lipno nad Vltavou, IČ 09191763. Uhrazená objednávka je konečná. Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

III. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801829432/2010, vedený u FIO Banky
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Odkaz ke stažení daňového dokladu je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

IV. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

V. Ochrana osobních údajů

 Osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu spolku HIKE, BIKE, PADDLE, TRAVEL, RUN, RUM, z.s. se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 500, 382 78, Lipno nad Vltavou, IČ 09191763, vedený pod spisovou značkou L 8580 u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „správce“).

 1. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům.
 2. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).
 3. Údaje, které ukládáme:
 • jméno a příjmení
 • doručovací adresa a související údaje
 • identifikační údaje firmy, adresa sídla firmy
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • Pokud Vám po zaplacení vystavujeme daňový doklad na konkrétní jméno nebo společnost, ukládáme i údaje fakturační.
 1. Tyto osobní údaje jsou zpracovány po dobu zpracování objednávky, trvání předplatného a po 5 let po jeho skončení v rámci nabídky prodloužení předplatného.
 2. Vaše údaje uchováváme pro účely:
 • doručování objednaných časopisů,
 • zaslání údajů o platbě předplatného, zaslání potvrzení o zaplacení předplatného, zaslání informace o tom, že vyšlo nové číslo časopisu a informace, že vám vypršelo předplatné a máte možnost si ho prodloužit,
 • zaslání informací souvisejících s předplatným, jako jsou unikátní slevy a výhody výhradně pro předplatitele.
 1. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím osobám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:
 • Casus, a. s. – doručovatelská společnost
 • MailerLite – systém na zasílání newsletterů
 • Poskytovatelé softwaru pro zálohu dat: Dropbox, Google Drive, externí zabezpečené servery
 • Hukot Ltd. – poskytovatel hostingu
 1. Správce zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 1. V případě otázek týkajících se ochrany osobních údajů, případně při uplatňování práv výše uvedených se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím uvedený kontakt.

Platí pouze pro běžecké závody:

 • Registrací na závod souhlasím s tím, že pořadatel nebo osoba pořadatelem zmocněná může pořizovat audiovizuální záznamy a dávám pořadateli svolení, aby tyto záznamy mohl použít pro účely prezentace závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
 • Registrací na závod souhlasím s pravidly závodu.